Adatkezelési Tájékozató

Jelentkezése elküldése előtt kérjük, hogy mint továbbiakban Jelentkező, figyelmesen olvassa el a Ventiv Kft. honlapjának Felhasználási Feltételeit és Adatkezelési Tájékoztatóját, valamint az alábbi feltételeket és irányelveket.

Jelentkező a jelentkezés elküldésével szerződést köt a Ventiv Kft-vel (Cg. 01-09-462151) és elfogadja az adatkezelési tájékoztatót. Ventiv Kft. fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására. A friss információk beszerzéséhez javasolt a Tájékoztató rendszeres áttekintése. Ventiv Kft. szolgáltatásának a módosítást követő további használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. A változtatás automatikus elfogadtatása az adatkezelési célokat és az adatkezelésre jogosultak körét nem érinti, ahhoz az érintett ismételt hozzájárulása szükséges.

A Jelentkezők személyes adatainak védelmében Ventiv Kft. kiemelten fontosnak tartja a Jelentkezők információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és gondoskodik olyan technikai intézkedésekről, melyek az adatok biztonságát garantálják.

Ventiv Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztató és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az alábbiakban találhatja adatkezelési elveinket, melyek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (továbbiakban: Infotv).

Személyes adatok védelme

A jelentkezők által megadott személyes információkat kizárólag olyan célokra használjuk fel, amelyek összhangban vannak azzal, amilyen okból megadták azokat. A jelentkezőknek jogukban áll tájékoztatást, illetve másolatot kérni azokról a személyes információkról, amelyeket róla a Ventiv Kft. tárol, és jogában áll javítani, illetve frissíteni ezeket a személyes adatokat.

Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Az Infotv szerint:

(1) „Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli”.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. A jelentkezők az adatszolgáltatás elől elállhatnak, arra nem kötelezhetőek.Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben.

A kezelt személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lenniük.

6. § (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Hatósági megkeresés esetén Ventiv Kft. csak olyan és annyi személyes adatot ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Nyilvántartott adatok

Ventiv minden adatot a Jelentkezők beleegyezésével kezel, míg a Jelentkezők adataik törlését nem kérik. Jelentkezéskor kérjük a munkakeresők vezeték- és keresztnevét, születési nevét, idejét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez, és ily módon a jelentkezés céljának megvalósulásához. A Jelentkezők bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy a Ventiv Kft. milyen adatot tart nyilván róluk, illetve bármikor kérhetik adataik törlését Ventiv Kft. bármely elérhetőségén.

Ha felmerül Önben olyan kérdés, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, hogy válaszolhassunk.

Cookie-k

Ventiv nem alkalmaz cookie-kat a Jelentkezők számítógépén.

Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Ventiv Kft.
Levélcím: 1094 Budapest, Angyal utca 24.
Cégbírósági bejegyzési szám: 01-09-462151
Adószám: 12061624-2-43

Email cím: jelentkezes@ventiv.hu
Ügyfélszolgálat tel.: +36 1 239 99 22
Weboldal: www.ventiv.hu